Consultant

Laten vertalen?
taal is vitaal
onze oplossing is integraal

Kwaliteit

Wie kwaliteit zegt, zegt normen. De Europese referentie kwaliteitsnorm voor vertalingen is de EN15038 norm. Ons hierop inspirerend, hebben we acht kwaliteitscriteria vooropgesteld, die in alle gevallen een eindvertaling van de hoogste kwaliteit opleveren en die we toepassen op zowel interne (in-house) vertalingen als op vertalingen die we aan derden uitbesteden:

Vanzelfsprekend hebben niet alle criteria voor alle types bronteksten een zelfde gewicht. Zo zal een tekst met een zeer technische terminologie een hoge mate van nauwkeurigheid vergen, maar zal van de vertaler hoogst waarschijnlijk weinig creatief taalgebruik verwacht worden. Anderzijds zal voor copywriting meestal een grote mate van creativiteit verlangd worden van de vertaler, maar zullen de eisen qua techniciteit eerder beperkt zijn. De overige zes criteria zijn evenwel zonder uitzondering op alle vertalingen toepasselijk, met dien verstande dat de inspanning, kennis en kunde die in de layout van een eindvertaling moet worden gestoken, uiteraard sterk afhankelijk is van het oorspronkelijke formaat en van het beoogde eindresultaat en doel.

Als bijkomende, algemene en belangrijke stelregel geldt dat we enkel werken met taalspecialisten die native speakers zijn van de doeltaal, dit zowel voor intern (in-house) als voor uitbesteed vertaalwerk.